News

  • 2020. 7 [掲載] ウガンダ建築家協会の機関誌に掲載されました。

    やま仙 / Yamasen Japanese Restaurant がウガンダ建築家協会の機関誌に掲載されました。