Publications

architektur FACHMAGAZIN

やま仙/Yamasen Japanese Restaurantがオーストラリアの建築雑誌architektur FACHMAGAZIN06に掲載されました。